آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ابریشم – لباس و کلاه ابریشمی

0

لباس و کلاه ابریشمی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لباس از ابریشم خام برای مردان ناپسند است، ولی برای زنان خوب و نیکو می‌باشد، اصفهانی نیز می‌گوید: تعبیر خواب لباس دیبای حریر و ابریشم، برای مردان بد است، ولی برای زنان خوب و نیکو می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پیراهن تو ابریشمی می‌باشد، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری ولی دینداری و ایمان تو دچار ضعف می‌شود [با توجه به تعبیرهای قبلی به احتمال زیاد منظور تعبیرگر این است که اگر مردی این خواب را ببیند] .امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی دارای «خلعتی» از دیبا یا ابریشم می‌باشی، تعبیرش این است که به عزت و نعمت دنیا می‌رسی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس را به جای ابریشم از پنبه یا پشم و یا کتان بافته‌ای، تعبیرش بد است (زیرا نشانه خیانت کردن است).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ایزار تو [پوششی که مانند شلوار پاها را می‌پوشاند] از ابریشم یا ابریشم خام می‌باشد، یـعـنـی دارای زنی خوش‌گذران خواهی بود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی روی سر تو کلاه ابریشمی قرار دارد، تعبیرش خیر می‌باشد. 

لباس و کلاه ابریشمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم