آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ابرو

0

ابرو

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ابرو، دین می‌باشد.اگر در خواب ببینی ابروهایت کامل است و هیچ عیبی ندارد، تعبیرش این است که زینت تو تمام و کمال خواهد بود، ولی اگر ببینی ابروهایت ریخته است، تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی ابرو نداری یا ابروی تو ریخته است، یـعـنـی قصد انجام کاری می‌کنی که باعث بدنامی تو خواهد شد، و اگر به خلاف این ببینی، یـعـنـی قصد انجام کاری می‌کنی که باعث خوش‌نامی و صلاح دین تو می‌شود . جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی یکی از ابروهایت ریخته و دیگری کنده شده است، یـعـنـی جاه و مقام و مال و اموال تو دچار کاهش و و ضرر و زیان می‌شود ‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی از آراستگی و زینت دینی تو کاسته می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ابروهایت سفید شده است، یـعـنـی علم و وقار و صبر و بردباری تو افزایش پیدا می‌کند، ولی مال و اموال تو دچار کاهش و ضرر و زیان می‌شود. 

ابرو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم