آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آویزان کردن

0

آویزان کردن

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی «پادشاه» دستور داد تا تو را آویزان کنند، تعبیرش این است که پادشاه به تو جاه و مقام و بزرگی می‌دهد ولی دین و ایمان تو لطمه خورده و دچار اشکال می‌شود، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی وقت آویزان شدن مردم به تو نگاه می‌کنند، یـعـنـی به تعداد مردمی که به تو نگاه می‌کنند بزرگی و ریاست و سروری بدست می‌آوری.اگر ببینی عده‌ای جمع شدند و تو را آویزان کردند، یـعـنـی بزرگ و سرور و رئیس آن عده می‌شوی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی پیر غریبه‌ای تو را آویزان کرد و مردم هم تو را تماشا می‌کنند، یـعـنـی فرمانروای جهان می‌شوی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خودت را آویزان کرده‌ای ولی کسی به تو نگاه نمی‌کند و خودت را همینطور آویزان ببینی، یـعـنـی می‌خواهی بر فامیل بزرگی و ریاست و سروری کنی، ولی کسی از تو اطاعت نمی‌کند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی تو را آویزان کردند، ولی طنابت بریده شده و افتاده‌ای، یـعـنـی جاه و مقام و بزرگی و احترام تو از بین می‌رود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خودت را از آسمان آویزان کرده‌ای، یـعـنـی در کار خودت پیشرفت کرده و کار تو بالا می‌گیرد .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی طناب را چنگ زده و معلق شده‌ای، یـعـنـی به اندازه بلندی طناب از زمین، به بلندی و بلندپایگی و والایی و منزلت خواهی رسید. اگر ببینی طناب برید ولی مقداری از آن در دست تو باقی مانده است، یـعـنـی قدر و منزلت خودت را از دست می‌دهی.اگر ببینی از دیوار آویزان شده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو آشفته می‌شود و معاش و معیشت تو دچار زوال و نابودی خواهد شد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی خودت را با طناب از پشت بام یا جائی بلند آویزان کرده‌ای، یـعـنـی به خاطر ترس و بیم از خواسته‌ات دست می‌کشی.

آویزان کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم