آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آهو

0

آهو

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آهویی به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که «کنیزک» زیبایی را بدست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی برۀ آهو به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی از طرف کنیزک صاحب فرزند می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گلوی آهویی را بریده‌ای، یـعـنـی با دختری آمیزش می‌کنی و «دوشیزگی» او را از بین می‌بری، ولی اگر ببینی گلوی آهو را از پشت بریده‌ای، یـعـنـی با کنیزک به طور غیر شرعی آمیزش خواهی کرد.اگر ببینی آهو را کشته‌ای، یـعـنـی از طرف زن دچار اندوه و ناراحتی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی پوست آهو را کنده‌ای، یـعـنـی با زنی غریب زنا می‌کنی.اگر ببینی پوست یا گوشت یا پیه و چربی‌ آهو به دست آورده‌ای، یـعـنـی از زن، مال و اموالی به تو می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدون آنکه دنبال آهو بروی او را افکندی و انداختی، یـعـنـی با کنیزک یا دختری آمیزش می‌کنی و دوشیزگی او را از بین می‌بری.اگر ببینی در هنگام شکار آهو را افکندی و انداختی، یـعـنـی غنیمتی به دست می‌آوری.اگر ببینی آهو را با سنگ یا تیر زده‌ای، یـعـنـی به زنی فحش و ناسزا می‌دهی.اگر ببینی آهو در خانۀ تو مرده است، یـعـنـی از جهت زن دچار غم و ناراحتی می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آهو بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که صاحب کنیزکی می‌شوی.اگر ببینی شیر آهو می‌خوری، یـعـنـی رزق و روزی تو گسترده‌تر می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای آهو عبارتند از: ۱– زن ۲– کنیزک ۳– فرزند ۴– سود و منفعت از زنان 

آهو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم