آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آهن

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی انگشترت آهنی است، تعبیرش این است که دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو می‌باشد، یـعـنـی قدرت و توانایی بدست می‌آوری (تعبیرهای مختلف).ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیر ریم و چرک و کثیفی آهن و نقره و قلع و نظایر آن، غم و اندوه می‌باشد (به اندازه‌ای که دیده‌ای).

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم