آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آهنگر

0

آهنگر

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر آهنگر، «پادشاه» بزرگ و عادل می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر آهنگری که او را میشناختی، پادشاه می‌باشد، ولی اگر ناشناس بود، تعبیر خوب و بد آنچه که دیده‌ای به آهنگر بازمی‌گردد.جابر مغربی می‌گوید: اگر کسی که آهنگر نیست، در خواب ببیند آهنگری می‌کند، تعبیرش این است که با شخصی دشمنی می‌کند، ولی اگر آهنگر باشد تعبیرش خیر و منفعت است .

آهنگر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم