آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آموزش عــــلـــوم عرفانی بــــاطــــل ســــحــــر مجرب

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب باطل سحر

آموزش علوم غریبه باطل سحر مجرب

آموزش علوم غریبه باطل سحر مجرب

1

برای نزدیک کردن زن و مردی که بوسیله سحر بین آنها جدائی افتاده بشرح زیر عمل کن.برای مرد در برج حمل و در ساعت مشتری و برای زن در ساعت زهره وفق فوق را با مشک و زعفران بنویس در چهار گوشه آن اسامی دو طرف را نوشته و در چهار ضلع اطراف آن اسماء رئوس ارباع را بنویس و بده طرفین همراه داشته باشند و بر یک لیوان آب هم ۴۱ بار دعای زیر را بخوان و پس از دمیدن بر آن طرفین بنوشند باذن الله سحر باطل شده طرفین به صلح و آشتی درایند.

(فَلَمَا رَاَینَهُ اَکبَرنَهُ وَقَطَعنَ اَیدِیَهِنَ وَقُلنَ حَاشَ للهِ مَا هَذَا بَشَراً اِن هَذَا اِلاَ مَلَکٌ کَریمٌ*

زُیِنَ لِنَاسِ حُبُ الشَهَواتٍ مِنَ النِسَاءِ وَ البَنینَ وَالقَنَاطِرِ المُنطَرَهِ مِنَ الذَهَبِ وَالفِضَهِ وَالخَیلیلِ المُسَوَمَهِ وَالاَنعَامِ وَالحَرثِ*ذَلِکَ مَتَاعُ الحَیَاهِ الدُنیَا*وَاللهُ عِندَهُ حُسنُ المَآبِ*وَلَقَد زَیَنَا السَماءَ الدُنیابِمَصَابِیحَ*فَلَمَا اَلقَوا قَالَ مَا جِئتُم بِهِ السحرُ*اِنَ اللهَ سَیُر….*اِنَ اللهَ لاَیُصلِحُ المُفسِدینَ*لَیَاخِیمٍ لَیَالَغوٍ لَیَافُورٍ لَیَارُوثٍ لَیَارُوغِ لَیَارُوشٍ لَیَاشَلَشٍ*).

در صورت داشتن هر گونه مشکل و یا پیچیدگی در امور زندگی شک نکنید که دچار حق الناس می باشید و به فکر این باشید که دینتان را بر طرف کنید و پیشنهاد می کنم بعد از ن حتما از مجموعه باطل سحر استفاده کنید و با رعایت آداب و قوائد یک باطل سحر برای خود و خانواده تان انجام دهید.

برای آگاهی از زمان و و نحوه استفاده کردن و قوائد و آداب استفاده از تعویذات حتمام مجموعه ۱۰۰ باب باطل سحر را تهیه نمایید

bsb


نظرات بسته میباشد

نظرات بسته شده است.

متن دوم