آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آماس – ورم

0

ورم

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ورم، مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی بدنت ورم کرده است، تعبیرش این است که به اندازه ورم مال و اموال بدست می‌آوری، مخصوصاً اگر ببینی در ورم تو چرک وجود دارد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدنت طوری ورم کرده که باعث ناراحتی‌ات شده است، یـعـنـی به اندازه آن مال حلال بدست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ ولی اگر باعث ناراحتی‌ات نشده تعبیرش بدست آوردن مال حرام می‌باشد .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی محل زخم ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال و زندگانی و معیشت خوب و خوش به دست می‌آوری، ولی از دوستان و بستگان جدا می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدنت بر اثر خوردن زهر ورم کرده است، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ورم بدن عبارتند از:

۱– مال و اموال تو زیاد می‌شود ۲– با زنی با منفعت ازدواج می‌کنی ۳– صاحب فرزندی پسر می‌شوی ۴– به خواستۀ خودت می‌رسی ۵– از غم‌ها ایمن می‌شوی. اگر ببینی تمام بدنت ورم کرده است، یـعـنـی تمام پنج حالتی که گفته شد برایت بوجود می‌آید.

چشم: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی هر دو چشم تو طوری ورم کرده است که نمی‌توانی آن‌ها باز کنی، یـعـنـی با مرد مخالفی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی.

بیضه: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بیضۀ تو ورم کرده یا مبتلا به باد فتق شده‌ای، یـعـنـی مال بسیاری به دست می‌آوری، ولی خطر دشمنان وجود دارد.

آلت مردی: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی «آلت مردی» تو ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود.

فرج: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی «فرج» تو ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری.

زبان: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی زبان تو ورم کرده است، یـعـنـی به اندازۀ آن با حرف‌ها و گفتار خودت مال و اموال به دست می‌آوری.

پیشانی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پیشانی تو ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود.

پهلوی چپ: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پهلوی چپ تو ورم کرده است، یـعـنـی هم زن و هم «کنیزک» تو حامله می‌شوند.

گردن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو طوری ضربۀ “پس گردنی” زده است که جای آن ورم نموده، یـعـنـی از آن شخص به تو سود و منفعت می‌رسد.

ورم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم