آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آلودگی

0

تعبیر کلی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب چرک روی سر و بدن، غم و اندوه است.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از جای کثیفی پریده‌ای، یـعـنـی از خوبی و درستی به فساد و تباهی دچار می‌شوی.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم