آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آلت تناسلی مرد سایر موارد

0

سایر موارد

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی دارای دو آلت یا بیشتر از دو آلت هستی، تعبیرش این است که هم صاحب فرزند می‌شوی و هم در بین مردم بزرگی و عظمت به دست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آلت تو مثل درخت که شاخه‌های متعدد از آن در می‌آید، آلت‌های دیگری درآمده است، تعبیرش فرزندان زیاد می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گره‌ای بر آلت تو زده‌اند، یـعـنـی وضع زندگانی و معیشت تو تباه می‌شود. اگر ببینی آلت تو در میان تو شده است، یـعـنـی در حالی که می‌توانی به چیزی گواهی و شهادت بدهی از این کار خودداری می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بر روی آلت تو مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانت شاد و خوشحال می‌شوی [دقت کن که گفته شده روی آلت مو درآید!… که به طور طبیعی مو درنمی آورد و در اطراف آن است که موی زائد رشد می‌کند].جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آلت تو ورم کرده  است، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود.تعبیر خواب حرکت کردن آلت، افزایش نعمت و خوشبختی و بخت خوب و قوی می‌باشد .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی آلت تو را در دهان خودش قرار داده و می‌مکد، یـعـنـی به آن شخص سود و منفعت می‌رسانی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای آلت عبارتند از: ۱– فرزند ۲– خانواده و علم ۳– مال۴– عزت ۵– بزرگی ۶– طاعت ۷– گرو گرفتن

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم