آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آفتاب – تعبیر کلی

0

تعبیر کلی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب آفتاب، «پادشاه» یا«خلیفه» بزرگ می‌باشد،‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش پادشاهی بزرگ می‌باشد، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش پدر می‌باشد.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم