آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آغوش گرفتن

0

آغوش گرفتن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زن آشنایی را در آغوش گرفته‌ای، تعبیرش این است که اگر آن زن درستکار و باحجاب و پارسا باشد از او به تو چیزی دینی می‌رسد.اگر ببینی کودکی را در آغوش گرفته‌ای، یـعـنـی خواستار محبت فرزند خواهی بود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر را در دربرگرفته‌ای و بغل کرده‌ای، یـعـنـی مطرب و نوازنده «پادشاه» می‌شوی، ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیر را در آغوش گرفته‌ای، تعبیرش این است که با دشمن صلح می‌کنی .

آغوش گرفتن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم