آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آسیب یا نداشتن انگشت

0

آسیب یا نداشتن انگشت

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی انگشت تو افتاده یا بریده شده است، تعبیرش این است که فرزند یا برادر و برادرزادگان یا خدمتکاران، و یا یارانت از تو جدا می‌شوند، یا اینکه توان و قوت خود را از دست می‌دهی، یا اینکه نمازهای پنجگانه را به جا نمی‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشت شصت تو بریده شده، قوت و مال و اموال نخواهی داشت، و اگر انگشت سبابه بریده شده، در انجام نماز واجب کوتاهی می‌کنی، و اگر انگشت وسطی بریده شده، یـعـنـی «پادشاه» یا بزرگ شهری از دنیا می‌رود، و اگر انگشت چهارم بریده شده، یـعـنـی دچار ضرر مالی می‌شوی و اگر انگشت کوچک بریده شده، یـعـنـی نوه تو از دنیا می‌رود.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی انگشت دست و پایت کمتر از تعداد معمولی است، یـعـنـی کار تو واژگون و سرنگون می‌شود.اگر ببینی انگشت پایت طوری دچار آسیب و مشکل شده که نمی‌توانی راه بروی، یـعـنـی به خاطر از بین رفتن اموالت دچار ناراحتی شدیدی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی انگشت تو شکسته است، یـعـنـی یکی از اعضای خانواده و فامیل تو از دنیا می‌رود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشت تو درد می‌کند، یـعـنـی زن خود را رنجانده و باعث غم و ناراحتی او می‌شوی. 

آسیب یا نداشتن انگشت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم