آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آسیب آلت

0

آسیب آلت

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قسمتی از آلت مردانه تو بریده شده است، تعبیرش این است که صاحب فرزند کمی می‌شوی یا اینکه از مال و جاه و مقامت کم می‌شود.اگر ببینی آلت مردانه تو شکافته شده است و خونریزی می‌کند، یـعـنـی دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی و همچنین فرزندت از دنیا می‌رود،اگر ببینی آلت تو جدا شده است، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود یا اموال خود را از دست می‌دهی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آلت خودت را با دست کنده و دوباره همان‌طور مثل اول در جای خودش قرار دادی، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود، ولی به جای آن صاحب فرزند دیگری خواهی شد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی آلت تو بریده شده است یا خودت آن را بریده‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی نمی‌شوی [یا شاید هم اگر فرزندی داری، صاحب فرزندی دیگر نخواهی شد] (دفع بلا و گرفتاری).

آسیب آلت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم