آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آسیب،آزردگی،نقص

0

آسیب،آزردگی،نقص

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در بدن خودت کمبود و نقصانی ببینی، تعبیرش فقر و شکست از دشمن است. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی عضوی از بدنت دچار تباهی و نابودی شده است، تعبیرش این است که در راه راست قرار نداری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دختر تو ناقص می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و اندوه و نگرانی می‌شوی و حال و روز تو بدتر خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی اعضای بدنت را بریده‌ای و پراکنده می‌کنی، یـعـنـی خانواده و بستگان خود را در شهرها پراکنده و متفرق می‌کنی. اگر ببینی اعضای بدنت بریده یا جدا شده، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و افراد فامیل تو پراکنده و متفرق می‌شوند. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی عضوی از بدنت جدا شد، یـعـنـی کسی از افراد فامیل تو به غربت می‌رود، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: یـعـنـی کسی به زور مال تو را می‌گیرد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده‌ای انداخته‌ای، یـعـنـی چیزی از مال و دارائی خودت را به کسی می‌بخشی [احتمالاًً به کسی که تعبیر پرنده مربوط به آن شخص می‌شود؛ برای دیدن تعبیر هر پرنده‌ای به قسمت مربوط به همان پرنده مراجعه شود]. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، یـعـنـی قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموال تو را به زور می‌گیرند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در بدن تو سوراخی وجود دارد و از آن خون می‌رود، یـعـنـی به تو ضرر و زیانی می‌رسد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی یکی از اندام‌های تو شکسته است، باید دید که تعبیر آن عضو مربوط به کدامیک از بستگانت می‌باشد، زیرا به سبب آن فرد دچار ضرر و زیان خواهی شد [مثلاً اگر ران پا شکسته است به قسمت ران مراجعه شود].جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی اعضای بدنت آزرده و ناراحت شده است، یـعـنـی بیمار می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تمام بدنت درد می‌کند، یـعـنـی مال و اموال خود را از دست می‌دهی. 

آسیب،آزردگی،نقص

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم