آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آسیاب

0

آسیاب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آسیاب، جنگ و دشمنی می‌باشد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر جایگاه آسیاب، جای رئیس بزرگ است.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر آسیابان، مردی است که روزی مردم در دست او می‌باشد، ‌‌‌‌‌ تعبیرگر دیگری نیز می‌گوید: تعبیرش مردی است که رزق و روزی اهل منزل توسط او تأمین می‌شود یعنی می‌گردد و چیزی به دست می‌آورد تا معاش و معیشت اهل منزل با آن برآورده شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر آسیابان جوان باشد، تعبیرش خوب می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی غله (گندم و ذرت و…) را به آسیاب بردی و آرد کرده‌ای، تعبیرش این است که از طرف صاحب آسیاب به تو خیر و منفعت می‌رسد .ابن سیرین می‌گوید: اگر آسیاب با استفاده از خر یا شتر می‌چرخد و به خوبی غله را آرد می‌کند، یـعـنـی آسیابان خوشبختی و کامیابی و بهره‌مندی به دست می‌آورد.اگر ببینی در آسیاب به جای آنکه غله آرد کنی، سنگ و آهن آرد می‌کنی، یـعـنـی با کسی به شدت جنگ و دشمنی می‌کنی.اگر ببینی در آسیاب هستی، یـعـنـی با کسی جنگ و دشمنی می‌کنی.اگر ببینی در آسیاب غله نداری، ولی به آسیاب نگاه می‌کنی که چطور می‌چرخد، یـعـنـی به سفر می‌روی.اگر وقت گردیدن آسیاب، آسیابان صدای گردش آسیاب را بشنود، یـعـنـی کار او قوت می‌گیرد و بهتر می‌شود.اگر ببینی جنس سنگ آسیاب از مس یا برنج یا آهن می‌باشد، یـعـنـی جنگ و درگیری می‌شود، ‌‌‌‌‌و یا اگر از شیشه باشد، یـعـنـی جنگ و درگیری با زنان می‌باشد.اگر ببینی آسیاب را با دست خودت می‌چرخانی، یـعـنـی با شخصی سنگدل شریک می‌شوی و به خاطر او کار تو رو به راه و منظم خواهد شد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کسی سنگ آسیاب را دزدیده‌ است، یـعـنـی به صاحب آسیاب سود و منفعت و همچنین ضرر و زیان می‌رسد.اگر ببینی سنگ آسیاب شکافته شده یا اشکالی در آن به وجود آمده است، یـعـنـی در معاش و تامین مایحتاج زندگانی صاحب آسیاب ضعف و اشکالی بوجود می‌آید. اگر ببینی آسیاب شکسته شده و از کار افتاده است، یـعـنـی صاحب آسیاب هلاک و نابود شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای آسیاب عبارتند از: ۱«پادشاه» ۲– رئیس ۳– توانگری ۴– مرد دلیر ۵– ناظر و خوانسالار پادشاه .

آسیاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم