آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آسمان – سایر موارد

0

سایر موارد

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی آسمان روشن‌تر از معمول می‌باشد، تعبیرش این است که خداوند تو را در دین بسیار هدایت خواهد کرد و به روشنائی می‌رساند.اگر ببینی آسمان سبز رنگ می‌باشد، یـعـنـی در آن سرزمین خیر و نیکی بوجود می‌آید و امنیت برقرار می‌شود، ‌‌‌‌‌و اگر ببینی سفید می‌باشد، یـعـنـی در آنجا رنج و بیماری وجود خواهد داشت، ‌‌‌‌‌ و اگر سیاه باشد، یـعـنـی در آنجا بلا و گرفتاری و فتنه‌ای بزرگ بوجود میاید، ‌‌‌‌‌ و اگر قرمز باشد، یـعـنـی در آنجا جنگ و خونریزی می‌شود. اگر ببینی در آسمان علامت‌های سرخی به شکل ستون‌هایی وجود دارد، یـعـنـی افراد پرهیزکار و پارسای آن مکان نصرت و یاری می‌شوند.اگر ببینی آسمان را می‌پرستی، یـعـنـی بیدین و گمراه خواهی شد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی نمی‌توانی به آسمان نگاه کنی و سرت را پایین انداخته‌ای، یـعـنـی از دیدار مردی بزرگ جدا خواهی شد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آسمان ندا و صدای بلندی میشنوی، تعبیرش خیر و سلامتی می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از آسمان یا زمین و یا هوا صدای سهمگین و ترسناکی می‌آید، یـعـنـی«پادشاه» دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خودت را از آسمان آویزان کرده‌ای، یـعـنـی در کار خودت پیشرفت کرده و کار تو بالا می‌گیرد.اگر ببینی در آسمان ساختمان و عمارت داری (همان‌طور که مردم در زمین ساختمان و عمارت دارند)، یـعـنـی از دنیا خواهی رفت و اگر ببینی ساختمان تو مثل ساختمان‌های دنیا از خشت و گل و گچ و آجر می‌باشد، یـعـنـی مغرور می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی هفت آسمان می‌لرزد، تعبیرش رنج و سختی می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آسمان می‌لرزد، یـعـنـی آن سرزمین گرفتار ظلم و ستم می‌شود(دفع بلا و گرفتاری).

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم