آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آسمان – رفتن یا فرود از آسمان

0

رفتن یا فرود از آسمان

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی باد مردم آنجا را به هوا برده است، تعبیرش این است که مردم به شرافت و بزرگی می‌رسند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در آسمان هستی، یـعـنـی برایت مسافرتی پیش می‌آید که در آن به مقام و عزت دنیا می‌رسی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در “آسمان اول” بالا رفته‌ای و صعود کرده‌ای ولی درب آن بسته می‌باشد، یـعـنـی مرد بزرگی نمی‌گذارد کارهای تو به نتیجه برسند. اگر ببینی در آسمان اول هستی، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، و اگر خودت را در آسمان دوم ببینی، یـعـنـی علم و دانش کسب می‌کنی، و اگر ببینی در آسمان سوم هستی، یـعـنـی در دنیا به عزت و خوشبختی می‌رسی، و اگر خودت را در آسمان چهارم ببینی، دوست و نزدیک«پادشاه» خواهی شد، و اگر ببینی در آسمان پنجم هستی، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد، اگر در آسمان ششم هستی، یـعـنـی خوشبخت می‌شوی و به خوبی و خوشی می‌رسی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به بالای آسمان هفتم رفته‌ای تا جائی که تصورش را هم نمی‌توان کرد و پایین نیامده‌ای، یـعـنـی از دنیا خواهی رفت و عاقبت به خیر خواهی شد، و اگر درستکار هستی و ببینی که در آنجا فرود آمدی یـعـنـی در راه دین زاهد و پاکدامن می‌شوی، ولی اگر درستکار نیستی، یـعـنـی توبه می‌کنی یا هلاک می‌شوی، و اگر ببینی از آسمان بروی زمین آمده‌ای، یـعـنـی تا حد مرگ دچار رنج و بیماری می‌شوی، ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی.اگر ببینی باد شدیدی تو را به آسمان‌ها برده است، ولی دوباره به زمین آورده، یـعـنـی بیمار می‌شوی، ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به آسمان بالا رفتی و دوباره پایین آمدی، یـعـنـی به بیماری سختی دچار می‌شوی، ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی باد شدیدی تو را به آسمان‌ها برده است، به زودی از دنیا خواهی رفت. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به آسمان بالا رفتی و پایین نیامدی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی با اسب پرواز کردی و بعد فرود آمدی، یـعـنـی به دست پادشاه هلاک و نابود می‌شوی. 

رفتن یا فرود از آسمان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم