آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آزردگی – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی اعضای بدنت بیشتر شده، تعبیرش این است که خانواده و بستگان تو بیشتر می‌شوند و تو در جای خودت پایدار و برقرار می‌مانی .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی عضوی از بدنت به راه دیگری می‌رود، یـعـنـی کاری را انجام می‌دهی که به آن اعتماد داری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رشته و طنابی از بدن تو بیرون می‌آید و مرتباً دراز می‌شود، یـعـنـی زندگی را به خوشی و فراوانی نعمت می‌گذرانی و مال و اموال تو زیادتر می‌شود، ولی اگر ببینی رشته پاره شد تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در کنار آتشی قرار داری و به تو صدمه نمی‌زند، یـعـنـی به تو خیر و خوبی می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: اَفَرَاَیْتُمُ النَّارَ الَّتِی تُورُونَ _آیا درباره آتشی که می افروزید فکر کرده‌اید؟ (واقعه-۷۱).

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم