آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آزار – ظالم بودن

0

ظالم بودن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی ظلم می‌کنی، تعبیرش این است که شخصی که به آن ظلم می‌کردی بر تو پیروز می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر شخص بزرگ و رئیس در خواب ببیند که بر زیردست خودش ظلم می‌کند، یـعـنـی آن شخص زیردست از او در رنج و زحمت می‌باشد .

ظالم بودن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم