آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آرد

0

آرد

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب آرد، مال حلالی است که بدون زحمت به تو می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آرد جو، درستی دین و ایمان می‌باشد، ‌‌‌‌‌ و آرد گندم، مال و اموالی است که از تجارت به دست می‌آید و بسیار سود و منفعت دارد،‌‌‌‌‌ و آرد گاورس، به دست آوردن مال اندک می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر آردفروش، مردی است که دین و ایمان خودش را به دنیا و مادیات می‌فروشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی آرد، مثل برف از آسمان می‌بارد، تعبیرش این است که از جایی که امید نداری مال و نعمت حلال بدست می‌آوری. 

آرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم