آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آتش – گرم شدن

0

 آتش – گرم شدن

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی کنار آتش بزرگی گرم می‌شوی، تعبیرش این است که به«پادشاه» بزرگی نزدیک می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آتش روشن کرده‌ای تا خودت یا کس دیگری گرم شود، یـعـنـی به دنبال چیزی خواهی بود که از آن استفاده ببری و سود کنی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به تو گفتند کنار آتش خودت را گرم کن، یـعـنـی مال و اموال را حفظ می‌کنی تا دچار فقر و تنگدستی نشوی .

 آتش – گرم شدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم