آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آتش پرستی

0

آتش پرستی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زرتشتی و آتش‌پرست شده‌ای، تعبیرش این است که دوستدار و طالب دنیا و مادیات می‌شوی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر آتشی که می‌پرستی اخگر [پاره‌ای آتش] می‌باشد، یـعـنـی برای پول و مال و اموال به سراغ دین و مذهب می‌روی و مال و اموال حرام زیادی بدست می‌آوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی آتش را می‌پرستی و بر آن سجده می‌کنی، یـعـنـی به پادشاه ستمگر سجده می‌کنی و خدمت می‌نمایی.اگر ببینی بر تنور یا آتش و یا چراغ سجده می‌کنی، یـعـنـی به زن‌ها خدمت می‌کنی.اگر ببینی به آتش بوسه می‌زنی و آن را میپرستی، یـعـنـی خبرگزار و مامور خبر «پادشاه»می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از زرتشتی بودن و آتش‌پرستی پشیمان شدی و مسلمان گشتی، یـعـنـی از گناه و معصیت توبه می‌کنی و به کار خیر مشغول می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آتشکده، محلی ناپسند می‌باشد، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش جایگاه مردم احمق است. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در آتشکده رفته‌ای و از آنجا چیزی بدست آورده‌ای، یـعـنـی به اندازه چیزی که بدست آورده‌ای خوار و ذلیل می‌شوی، ولی از بدی و ذلت نجات پیدا کرده و سرانجام از کار خودت پیشیمان می‌شوی.اگر ببینی لباس روحانیان زرتشتی را پوشیده‌ای، یـعـنـی به افراد بددین و جاهل میل و علاقه داری. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر روحانی زرتشتی را ببینی، یـعـنـی به کارهای دنیوی فریفته و سرگرم می‌شوی و از آخرت غافل می‌مانی .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با زرتشتی آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی کارهای مادی و دنیوی تو منظم و رو به راه می‌شود.

آتش پرستی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم