آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آتش بیهوده

0

آتش بیهوده

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آتشی را بیهوده روشن کرده‌ای، تعبیرش این است که بدون هیچ علت و سببی جنگ و دشمنی می‌کنی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در تنور یا آتش‌دان آتشی روشن کرده‌ای (بدون آنکه بخواهی غذائی درون آن بپزی) یـعـنـی با مردی از خانواده یا فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی.

آتش بیهوده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم