آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آتش‌زنه

0

آتش‌زنه

آتش‌زنه وسیله‌ای است که با آن آتش روشن می‌کنند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که با استفاده از آتش‌زنه شمع یا چراغی را روشن نموده است، تعبیرش این است که با عدل و انصافی که برقرار می‌کند مردم به آسایش و راحتی می‌رسند، و اگر شخص عالم و دانشمندی این خواب را ببیند، تعبیرش این است که مردم از علم و دانش او بهره‌مند می‌شوند، یا چنانچه بازرگان این خواب را ببیند، یـعـنـی به مردم کمک کرده و خیرات و احسان می‌نماید، و اگر بیننده خواب شخص فقیری باشد، یـعـنـی مردم را با استفاده از کارهایی که برای آن‌ها انجام می‌دهد، بهره‌مند ساخته و کمک می‌کند. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با آتش‌زنه چراغ را روشن می‌کنی، یـعـنـی اگر ازدواج کرده‌ای، از زنت صاحب فرزند می‌شوی، یا اگر غریب هستی، ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری، و یا اگر سفر کرده‌ای داری، به سلامت بازمی‌گردد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی آتش‌زنه را شعله‌ور کرده‌ای، یـعـنـی از طرف پادشاه مال و اموال حرامی به دست می‌آوری یا اینکه برای پادشاه مشغول کاری می‌شوی و از طریق گرفتن رشوه مال و اموال حرام کسب می‌کنی. اگر ببینی نتوانستی با آتش‌زنه آتش روشن کنی، یـعـنـی برای بدست آوردن پول سعی و کوشش می‌کنی ولی چیزی به دست نمی‌آوری.

آتش‌زنه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم