آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آبنوس

0

آبنوس

آبنوس هم اینکه نام درختی می‌باشد و هم، نام چوبی است که از این درخت است.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آبنوس، مردی است که در کارش محکم و استوار و همچنین ثروتمند بوده ولی خسیس می‌باشد و به کسی چیزی نمی‌دهد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش زنی است مانند تعبیر قبلی، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش شخصی است مانند تعبیر قبلی (ممکن است زن یا مرد باشد).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت آبنوس، مردی است که در کارش دچار سرگردانی و ناتوانی شده است، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش زن یا «کنیزک»است.

آبنوس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم