آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آبادانی و خرابی

0

آبادانی و خرابی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جای خرابی (مثل مسجد و مدرسه و عبادتگاه و…) را درست می‌کنی، تعبیرش این است که عقل و دین و ایمان تو درست خواهد بود و به ثواب آخرت می‌رسی.اگر ببینی زمین ویران و خراب خودت را با ساخت دکان و مغازه و… آباد می‌کنی، یـعـنـی از نعمت‌های این دنیا بهره‌مند می‌شوی .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در مکان آبادی زندگی و اقامت می‌کنی، یـعـنـی به اندازه خرمی و آبادانی که در خواب دیده‌ای، به تو خیر و فائده می‌رسد، ولی اگر ببینی در مکان خراب و ویرانی زندگی و اقامت می‌کنی، یـعـنـی به اندازه آن به تو شر و فساد و ضرر و زیان می‌رسد.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زمین خودت را آباد ببینی، یـعـنـی کار تو قوت می‌گیرد و بهتر می‌شود،‌‌‌‌‌ ولی اگر زمین خودت را خراب ببینی، یـعـنـی کار تو دچار ضعف شده و بدتر می‌شود، و یا با کسی دشمنی و خصومت پیدا می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آبادانی و خرمی به خرابی می‌روی، یـعـنـی گرفتار رنج و تنگنا خواهی شد،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی از جای خوب به جای بد می‌روی، تعبیرش بد می‌باشد،‌‌‌‌‌

ولی اگر ببینی از جای بد به جای خوب می‌روی تعبیرش خیر و نیک است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جای آبادی را خراب کرده‌ای، یـعـنـی در کار خودت گمراه می‌شوی. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مسجد یا مدرسه یا عبادتگاهی را خراب کرده‌ای، یـعـنـی دین و دنیای تو دچار نقصان و اشکال می‌شود .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مکانی آباد، ریخت و خراب شد، یـعـنـی مردم آن مکان دچار بلا و گرفتاری و مصیبت می‌شوند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای آبادانی عبارتند از: ۱– صلاح کارهای دنیا ۲– خیر و منفعت ۳– خیر و سعادت ۴– حل شدن مشکلات

آبادانی و خرابی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم