آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

یشم

یشم

یشم ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی انگشتر یشمی داری، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی.اگر ببینی مقدار فراوانی یشم داری، یـعـنـی از زن‌ها مال و اموال بدست می‌آوری. یشم
متن دوم