آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

یاقوت تعبیر

یاقوت

یاقوت ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب یاقوت، زن یا «کنیزک» می‌باشد.تعبیر خواب یاقوت سرخ یا سبز، زنی خوش‌قیافه می‌باشد و اگر زن تو حامله می‌باشد، دختری زیبا به دنیا می‌آورد.اگر در خواب ببینی یاقوت به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که به خواستۀ…
متن دوم