آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گیاه صبر تعبیر

صبر – گیاه صبر

صبر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر گیاه صبر، عالم و دانشمندی است که قصد و غرض او از علم و دانش، رسیدن به مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی صبر داری یا خورده‌ای، یـعـنـی با چنین عالمی ارتباط و مصاحبت خواهی داشت . صبر
متن دوم