آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گِل تعبیر

گُل

تعبیرهای کلی جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب گل، مردی پست و کوته‌فکر می‌باشد که به کسی وفا نمی‌کند، و یا تعبیرش نامه‌ای است که از شخص غائب می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گل ها بر دو نوع است: یکی گلهایی روی شاخۀ بوته می‌باشند و دیگری…

گِل

گِل ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گِلهای سبز و سرخ و سفید، لهو و لعب و خوش‌گذرانی می‌باشد، و گل سیاه، غم و اندوه است.اگر در خواب ببینی بین گل‌ها غرق شده‌ای، تعبیرش این است که در اثر بلا و گرفتاری درمانده می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند:…
متن دوم