آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گوشواره

گوشواره

گوشواره تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی هر دو گوش خودت گوشواره داری، تعبیرش این است که مردم باعث زینت و زیبایی تو می‌شوند.اگر ببینی روی هر دو گوش خودت گوشوارۀ مروارید داری، یـعـنـی علوم قرآنی کسب می‌کنی و دانا می‌شوی .ابراهیم…
متن دوم