آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گوشت و پوست فیل

فیل – گوشت و پوست فیل

گوشت و پوست فیل ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت فیل خورده‌ای یا اینکه همراه خودت مقداری استخوان یا پوست فیل داشته‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن از «پادشاه»مردم «عجمی» مال و نعمت بدست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر…
متن دوم