آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گوشت تعبیر

گوشت

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوشت پخته بهتر از خام یا کباب شده می‌باشد، به این صورت که هر چه پخته‌تر باشد، مال و اموال را آسان‌تر به دست می‌آوری، ولی اگر خام باشد، یـعـنـی مال و اموال را به سختی کسب خواهی کرد.جابر مغربی…
متن دوم