آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گوشت بدن

گوشت بدن

گوشت بدن حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی گوشت بدن خودت را می‌خوری، تعبیرش این است که پشت سر افراد خانه خودت غیبت خواهی کرد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت ران خودت را می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن از اموال خودت مصرف…
متن دوم