آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گوشت اسب تعبیر

گوشت اسب

گوشت اسب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت اسب می‌خوری، تعبیرش این است که از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد، جابر مغربی می‌گوید: یـعـنـی پادشاه خواستارت می‌شود و تو را به خودش نزدیک می‌کند .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کباب…
متن دوم