آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گوزن تعبیر

گوزن

گوزن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوزن شکار کرده‌ای و از گوشت آن خورده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت گوزن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال زن یا «کنیزک» را از او می‌گیری. گوزن
متن دوم