آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گناه

گناه

گناه ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب انجام گناه، مصیبت می‌باشد بنابراین باید توبه کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گناه می‌کنی، ولی نمی‌دانی که چه گناهی است، یـعـنـی گرفتار فتنه می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب شرم و خجالت…
متن دوم