آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گل یاسمن تعبیر

گل یاسمن

گل یاسمن ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل یاسمن باشد تعبیر آن در خواب فرزندی خوشبخت می‌باشد، تعبیر خواب یاسمن سفید هم زنی عاقبت به خیر است و تعبیر درختچۀ یاسمن، زنی ثروتمند و بداخلاق می‌باشد.تعبیر خواب چیدن یاسمن غم و اندوه است (دفع…
متن دوم