آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گل لاله تعبیر

گل لاله

گل لاله تعبیرگری می‌گوید: اگر در بیداری فصل لاله باشد تعبیر آن در خواب فرزند است، و اگر فصل آن نیست و برروی بوته باشد، تعبیرش خیر و خوب است، ولی اگر از بوته جدا باشد، تعبیر آن گرفتاری به غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر در خواب…
متن دوم