آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گل ختمی

گل ختمی

گل ختمی ابن سیرین می‌گوید: چنانچه در بیداری فصل ختمی باشد تعبیر آن در خواب مقداری سود و منفعت اندک می‌باشد، ولی اگر فصل آن نباشد، تعبیرش غم و اندوه است.تعبیر خواب خوردن ختمی، کمبود و کاهش و ضرر و زیان می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).تعبیر شستن…
متن دوم