آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گل تاج خروس تعبیر

گل تاج خروس

گل تاج خروس ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گل تاج خروس، شادی و خوشحالی است، ولی تعبیر آن از جهت دین و ایمان بد می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در بیداری فصل تاج خروس باشد تعبیر آن در خواب، بزرگی و ریاست و سروری می‌باشد و ‌‌‌‌‌ بعضی از…
متن دوم