آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گل بنفشه

گل بنفشه

گل بنفشه ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل بنفشه باشد تعبیر آن در خواب این است که چیزی از زن یا «کنیزی» به تو می‌رسد یا اینکه صاحب فرزندی می‌شوی. اگر بنفشه را جدا از بوته‌اش ببینی، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه خواهی شد (دفع بلا و…
متن دوم