آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گلو

گلو

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گلو، امانت و پرداخت بدهی می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش دخل و خرج می‌باشد و هر قوت و ضعفی که در گلو ببینی تعبیرش به دخل و خرج مربوط می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی…
متن دوم