آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گلنار

گلنار

گلنار ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گلنار، عروسی و سود و منفعت می‌باشد .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر دیدن درخت گلنار، مرد شریف و بخشنده و جوانمرد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مال و فرزند است.ابن سیرین می‌گوید:…
متن دوم