آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گلاب تعبیر

گلاب

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گلاب، تندرستی و همچنین مورد تحسین و ستایش مردم می‌گیری. تعبیر کلی
متن دوم