آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گرگ تعبیر

گرگ

گرگ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گرگ تو را دریده است، تعبیرش این است که زن خود را طلاق می‌دهی.اگر در خواب ببینی گرگ را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای به تو ارث و میراث می‌رسد.جابر مغربی…
متن دوم