آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گره

گره

گره ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در ریسمان گره‌ای به وجود آورده‌ای، تعبیرش این است که به چیزی اعتماد می‌کنی .اگر ببینی چیزی را محکم بسته‌ای و گره زده‌ای، یـعـنـی کار تو گره می‌خورد و متوقف می‌شود و هر چه قدر گره محکم‌تر باشد مشکل و…
متن دوم