آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گرفتن چیزی از مرده

مرده – گرفتن چیزی از مرده

گرفتن چیزی از مرده حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی مرده جنس و کالایی مادی و دنیوی به تو داده است، تعبیرش این است که از جائی که امید نداری به تو سود و منفعت می‌رسد .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مرده‌ها به مردم دانه می‌دهند،…
متن دوم