آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گرفتن چیزی از فرشته

گرفتن چیزی از فرشته

گرفتن چیزی از فرشته جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرشته‌ها چیزهائی به تو عطا کرده‌اند، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها، شخص بزرگی چیزهایی به تو عطا می‌کند.اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سفید یا سبز داده‌اند، یـعـنـی یکی از بستگانت…
متن دوم